Economia productiva Emprenedors i start up

12 Temes per emprenedors:

Als últims mesos he participat en bastants actes i trobades, relacionats amb la creació de noves empreses i nous emprenedors.

Des de totes les institucions hi ha presa per animar a la gent a crear noves empreses. 12 tem cat Però en el nostre entorn i cultura això no es fàcil, ni per part de las persones que se suposa poden emprendre un nou projecte empresarial, ni per las barreres que tindrà que superar en el cas que es decideixi a tirar endavant aquest projecte.

Ni l’entorn, ni la cultura, ni l’administració, li van a facilitar el procés. Especialment pel que fa a finançament i crèdits de suport a nous projectes. Pel que fa a les persones, el que més crida l’ atenció és l’escassa formació en temes bàsics de l’empresa i la solitud amb què s’han d’afrontar decisions que després poden resultar clau.

Potser per això, també és cert que es detecta un gran interès en saber quins són els coneixements i els processos bàsics que un emprenedor ha de posar en pràctica per a l’èxit de la seva idea inicial.

Fruit de l’experiència en les empreses i del interès detectat en bastants d’aquests actes i en converses, es presenten aquí 12 temes que son els han suscitat el major interès en totes les sessions i en els quals hem aprofundit en els conceptes bàsics que haurien d’estar assumits, per dur endavant un projecte empresarial amb èxit.

Aquests conceptes, ja són aplicats en multitud d’empreses que busquen ser més eficients en un entorn de crisi i canvi accelerat, però serveixen també per crear una empresa des del principi.

Amb l’avantatge que no hi ha hàbits adquirits ni barreres inicials, excepte en la ment del fundador o emprenedor. És essencial tenir una visió integral de l’empresa ja des del principi .

Integrar la innovació , amb el disseny[1] , l’experiència amb el client , la proposta de valor i la visió de la cadena de subministrament total en un sol procés de direcció dissenyat de forma àgil.  Insistir en els reptes principals : La internacionalització, és a dir mirar a l’exterior encara es vagi a operar localment, la innovació i l’agilitat. 

Mes informació:  12 temes d’interès per emprenedors


[1] Design Thinking. Ed. by Thomas Lockwood. 2010. ISBN: 13-978-1-58115-668-3