12 temes per a emprenedors

Crear una nova empresa es un procés apassionant en el que, des del el principi, no hi tindrien que faltar dos factors clau: innovació i agilitat.

A la figura següent es representen els 12 temes organitzats en mòduls independents que es realitzen en tres hores cadascun. Són temes rellevants que faciliten els coneixements i transmeten les millors pràctiques provades per al procés diniciar una nova empresa.

Tots ells tenen origen i destinació al client.

12 Temes per a emprenedors

En realitat, creant una nova empresa intentarem portar a la pràctica una bona idea, transformada en un model de negoci, de servei o producte, perquè generi beneficis en el terreny econòmic i/o social i que perduri en el temps.

Al nostre entorn diferenciar-se és difícil, innovar té riscos associats i de vegades difícil finançament. Per realitzar aquest procés complex amb l’agilitat precisa de coneixements i metodologia cal superar barreres que hi ha al nostre entorn, tant a la innovació com als nous projectes.

Els 12 mòduls que presento aquí són fruit d’analitzar els dèficits més corrents observats a l’hora d’afrontar el procés, no des del punt de vista legal o burocràtic, sinó purament empresarial i estratègic.

No parlem d‟una manera d‟autoocupació, ni tampoc d‟una inversió especulativa, sinó d‟una nova empresa amb la voluntat de créixer i perdurar en el temps.

Els coneixements adquirits també seran útils per definir un nou model de negoci o per reorientar o consolidar una petita empresa ja existent.

Es fan 12 mòduls independents que formen un curs complet i que transmet coneixements, experiències i pràctiques reconegudes internacionalment per ajudar als emprenedors. Cadascun dels mòduls es pot realitzar en línia o presencialment i el seu contingut s’adapta a les necessitats. Cal acordar les dates personalment i identificar el nombre de mòduls que voleu realitzar. La durada de cada mòdul és de 3 hores.

Per fer-ho, enviar el següent formulari.

1. El principi: La idea. Quelcom a relacionar: Unes necessitats amb les nostres habilitats. Descobrir el client.

Es tracta de relacionar una habilitat, capacitat, saber fer, coneixement, etc. amb una necessitat reconeguda i potencial exterior.

 • El principi d’una idea de negoci. Què sabem fer ? Quines necessitats hem detectat ? Qui són els potencials clients ?
 • Mercat, segments. Segmentar i segmentar.
 • Una mirada global. On hi ha alguna cosa semblant ?
 • Construir un model. Els principis de la generació d’idees.
 • L’anàlisi i filtres de les idees.
 • Generar un projecte.

2. La veu del client. ” Importa poc el que inventeu, ¡ el que importa és el que els vostres clients esperen ! “.

Tot el procés de crear una empresa està orientat als clients:

 • Identificar el nostre segment de mercat rendible.
 • Fer ressaltar subconjunts de mercat compostos de clients amb necessitats i expectatives comuns. Per geografia, aplicacions, beneficis percebuts etc.
 • Qui és el client ? Preguntar i escoltar el client. Sistemes de mostreig i enquestes. Com entendre la seva veu ? Causes profundes, necessitats i expectatives explícites i tàcites. Mètodes d’extreure informació.
 • Interpretació de necessitats. Els tests de valor / clients.
 • El model de Kano. El disseny: Qüestionaris de diferenciació i les 9 peces de la casa de la qualitat ( QFD ).

3. Definir la nostra visió i una estratègia per arribar al futur desitjat.

Ajudem a definir el nostre punt objectiu d’arribada, els primers resultats i la visió a mitjà termini:

 • Descriure el futur: on volem arribar. Una imatge clara pintada amb paraules. Basada en valors i realitats.
 • Realitat actual i futur a crear: Analitzar el ” gap “.
 • L’estratègia: com arribar a complir la visió. Comunicar la visió, definir l’estratègia, els objectius i les fites intermedis.
 • Els eixos estratègics. Estratègia en una pàgina. Compartir i contrastar l’estratègia.
 • Com anem a mesurar ? Riscos.
 • Els camins alternatius. La competència.

4. La creació de valor. Proposta de valor al client.

Com crear valor des del principi i amb una proposta clara de valor al client:

 • Definir el valor per al nostre client. Com ho anem a satisfer ? Quina serà la nostra proposta de valor al client ?
 • Tipus de propostes de valor. Metodologia de creació de la proposta de valor.
 • Cicles de vida de productes o serveis. Anàlisi de portafolis.
 • Maduresa de mercats i segments. Anàlisi de marges i rendibilitats.
 • El nostre posicionament vs. la proposta de valor. Coherència i seguiment.
 • Horitzons de previsió.

5. Les previsions: La millor eina per competir. Previsions de vendes, projeccions de necessitats i de recursos.

Contingut:

Les millors previsions són un avantatge competitiu. Les empreses que treballen per fer les seves previsions cada vegada més fiables, satisfan millor les necessitats dels seus clients i obtenen més marge. En un entorn de canvi les previsions són més importants.

Les previsions sempre són errònies. Com reduïm el seu marge d’error?: Històrics i filtres. Estadístiques i tendències. Simulacions. Acordar inputs. Revisar exactitud. Registres i biaixos. Definir responsabilitats. Acordar Inputs. Registrar premisses.

 • Planificació col·laborativa.
 • La cadena de subministrament.
 • Demanda excepcional. Consens en la previsió.
 • Definir Indicadors de rendiment i millora.
 • Seguiment i acció.

6. Capital, recursos i organització. Tangibles i intangibles. Inici formal.

Contingut:

 • L’inici formal. Quins recursos necessitem.
 • Actius: Tangibles i intangibles.
 • La vocació de supervivència i creixement. Requeriments: Persones, capacitats, experiència, motivacions.
 • Recursos. Capital inicial.
 • Organització, valors, lideratge. Les parts implicades, ” stakeholders “.
 • El cost dels recursos i del capital. Projeccions financeres.
 • El desenvolupament dels intangibles: capital humà, capital estructural i capital relacional.
 • El balanç financer i el balanç ocult.
 • Previsions de recursos i de finançament.

7. Conceptes bàsics en finances. Balanç, compte de resultats i flux de tresoreria. La rendibilitat. El finançament. Els costos.

Contingut:

 • El balanç financer o ” balanç de situació”: Una foto fixa a una data. Conceptes: actiu i passiu, circulant, corrent o immobilitzat.
 • Inventaris. Reserves. Liquiditat i índexs.
 • Compte d’explotació o de resultats. Conceptes: Costos directes i indirectes. Marges. Amortitzacions. Costos financers, provisions. EBIT i EBITDA. Benefici brut i net.
 • El flux de caixa o de tresoreria. Conceptes. Projeccions de tresoreria.
 • Mesures financeres, ràtios. ROCE.
 • Reserves i patrimoni.

8. “Lean startup”. Cercar un model de negoci en lloc d’executar un model de negoci.

Contingut:

 • Lean + startup = velocitat. Velocitat és l’eliminació de tasques sense valor i la iteració. És l’activitat simultània de processos encadenats.
 • Cicles de desenvolupament i cicles d’aprenentatge.
 • Construir, mesurar i aprendre. Iterar els cicles.
 • Perseverar o pivotar.
 • Crear un model de negoci a partir del mínim vàlid ( MVP ).
 • El Model ” Canvas ” com a facilitador dels startup.
 • Disseny del model de negoci.

9. Innovació àgil. Innovació i agilitat des del principi.

Contingut:

Procés d’Innovació
 • La Innovació com a procés.
 • El procés de ” futur” vs. el procés operatiu.
 • Processos àgils i innovació àgil. Integració. Kaizen i innovació.
 • Barreres a la innovació ia l’agilitat.
 • Crear hàbits i cultura innovadora. Els procés de la innovació i de suport.
 • Exploració i generació d’idees i oportunitats.
 • Conceptes i prototips. Selecció i validació.
 • Filtres de negoci. Revisions per fases.
 • Capacitat de realitzar i generar beneficis.
 • Funció de supervisió i aprendre.
 • Presa de decisions estructurada.
 • Tècniques i eines adequades.
 • Vigilància tecnològica i gestió de la tecnologia. Gestió del portafolis. Cicles de productes i plataformes.

10. El disseny. ¿ Quines són les expectatives dels meus clients ? Extreure les expectatives de clients per al disseny de qualitat.

Contingut:

 • El disseny i la facilitat de disseny.
 • Disseny segons expectatives. Els diagrames d’afinitats. El explícit. El que s’esperava i l’implícit. El excitant o decisiu.
 • Les metodologies de disseny. Tècniques de disseny: QFD ( Quality Function Deployment ) dels 70. DFE Design for Excelence. Per Muntatge ( Assembly ) Per Fabricació ( Manufacturability ) ( DFM ) CPK s. Per Assaig ( Testability ) Per Servei (Serviceability). Verd ( Green ). UOD User orientated Design.
 • Disseny concurrent.
 • Implicar el client.
 • Projectes en aliances.
 • Valoració i mesures.

11. Els processos bàsics. La direcció integral i harmònica.

Contingut:

 • Què és un procés ? Organització per processos.
 • Visió i valors. Estratègia aplicada al dia a dia.
 • Quin és el procés integral de direcció ? Com integrar els processos bàsics: Mercat i clients.
 • Operacions i cadena de subministrament.
 • Innovació. Els processos de suport.
 • Com disminuir la tensió ? Processos integrats i harmònics.
 • El pla continuo. Horitzó del pla i horitzó de decisions. Incorporar el canvi i la informació rellevant en la presa de decisions. Incorporar els intangibles.
 • Educació i formació.
 • La gestió integral, un procés continu i permanent amb cicles mensuals de revisió.

12. Formes d’organització. Des de l’organització funcional al l’organització que aprèn.

Contingut:

 • L’organització a l’empresa.
 • Transmissió de valors i creació d’hàbits.
 • Les millors pràctiques.
 • Organització funcional i la divisió del treball.
 • Organització per processos.
 • Organitzacions matricials.
 • Organització per projectes.
 • Concepte de ” Lean “. La simplificació de processos.
 • Els ” startup ” i el ‘lean’ startup.
 • Treball en equips. Equips d’alt rendiment.
 • Maduresa organitzativa. L’organització que aprèn
 • Els canvis i el canvi cultural. La innovació interna.

Desplaça cap amunt