Blog Cursos i Tallers Economia productiva Emprenedors i start up

12 temes per a emprenedors

Crear una nova empresa es un procés apassionant en el que, des del el principi, no hi tindrien que faltar dos factors clau: innovació i agilitat.

A la figura següent es representen els 12 temes organitzats en mòduls independents que es realitzen en tres hores cadascun. Són temes rellevants que faciliten els coneixements i transmeten les millors pràctiques provades per al procés diniciar una nova empresa.

Tots ells tenen origen i destinació al client.

12 Temes per a emprenedors

En realitat, creant una nova empresa intentarem portar a la pràctica una bona idea, transformada en un model de negoci, de servei o producte, perquè generi beneficis en el terreny econòmic i/o social i que perduri en el temps.

Al nostre entorn diferenciar-se és difícil, innovar té riscos associats i de vegades difícil finançament. Per realitzar aquest procés complex amb l’agilitat precisa de coneixements i metodologia cal superar barreres que hi ha al nostre entorn, tant a la innovació com als nous projectes.

Els 12 mòduls que presento aquí són fruit d’analitzar els dèficits més corrents observats a l’hora d’afrontar el procés, no des del punt de vista legal o burocràtic, sinó purament empresarial i estratègic.

No parlem d‟una manera d‟autoocupació, ni tampoc d‟una inversió especulativa, sinó d‟una nova empresa amb la voluntat de créixer i perdurar en el temps.

Els coneixements adquirits també seran útils per definir un nou model de negoci o per reorientar o consolidar una petita empresa ja existent.

Es fan 12 mòduls independents que formen un curs complet i que transmet coneixements, experiències i pràctiques reconegudes internacionalment per ajudar als emprenedors. Cadascun dels mòduls es pot realitzar en línia o presencialment i el seu contingut s’adapta a les necessitats. Cal acordar les dates personalment i identificar el nombre de mòduls que voleu realitzar. La durada de cada mòdul és de 3 hores.

Per fer-ho, enviar el següent formulari.

1. El principi: La idea. Quelcom a relacionar: Unes necessitats amb les nostres habilitats. Descobrir el client.

Es tracta de relacionar una habilitat, capacitat, saber fer, coneixement, etc. amb una necessitat reconeguda i potencial exterior.

 • El principi d’una idea de negoci. Què sabem fer ? Quines necessitats hem detectat ? Qui són els potencials clients ?
 • Mercat, segments. Segmentar i segmentar.
 • Una mirada global. On hi ha alguna cosa semblant ?
 • Construir un model. Els principis de la generació d’idees.
 • L’anàlisi i filtres de les idees.
 • Generar un projecte.

2. La veu del client. ” Importa poc el que inventeu, ¡ el que importa és el que els vostres clients esperen ! “.

Tot el procés de crear una empresa està orientat als clients:

 • Identificar el nostre segment de mercat rendible.
 • Fer ressaltar subconjunts de mercat compostos de clients amb necessitats i expectatives comuns. Per geografia, aplicacions, beneficis percebuts etc.
 • Qui és el client ? Preguntar i escoltar el client. Sistemes de mostreig i enquestes. Com entendre la seva veu ? Causes profundes, necessitats i expectatives explícites i tàcites. Mètodes d’extreure informació.
 • Interpretació de necessitats. Els tests de valor / clients.
 • El model de Kano. El disseny: Qüestionaris de diferenciació i les 9 peces de la casa de la qualitat ( QFD ).

3. Definir la nostra visió i una estratègia per arribar al futur desitjat.

Ajudem a definir el nostre punt objectiu d’arribada, els primers resultats i la visió a mitjà termini:

 • Descriure el futur: on volem arribar. Una imatge clara pintada amb paraules. Basada en valors i realitats.
 • Realitat actual i futur a crear: Analitzar el ” gap “.
 • L’estratègia: com arribar a complir la visió. Comunicar la visió, definir l’estratègia, els objectius i les fites intermedis.
 • Els eixos estratègics. Estratègia en una pàgina. Compartir i contrastar l’estratègia.
 • Com anem a mesurar ? Riscos.
 • Els camins alternatius. La competència.

4. La creació de valor. Proposta de valor al client.

Com crear valor des del principi i amb una proposta clara de valor al client:

 • Definir el valor per al nostre client. Com ho anem a satisfer ? Quina serà la nostra proposta de valor al client ?
 • Tipus de propostes de valor. Metodologia de creació de la proposta de valor.
 • Cicles de vida de productes o serveis. Anàlisi de portafolis.
 • Maduresa de mercats i segments. Anàlisi de marges i rendibilitats.
 • El nostre posicionament vs. la proposta de valor. Coherència i seguiment.
 • Horitzons de previsió.

5. Les previsions: La millor eina per competir. Previsions de vendes, projeccions de necessitats i de recursos.

Contingut:

Les millors previsions són un avantatge competitiu. Les empreses que treballen per fer les seves previsions cada vegada més fiables, satisfan millor les necessitats dels seus clients i obtenen més marge. En un entorn de canvi les previsions són més importants.

Les previsions sempre són errònies. Com reduïm el seu marge d’error?: Històrics i filtres. Estadístiques i tendències. Simulacions. Acordar inputs. Revisar exactitud. Registres i biaixos. Definir responsabilitats. Acordar Inputs. Registrar premisses.

 • Planificació col·laborativa.
 • La cadena de subministrament.
 • Demanda excepcional. Consens en la previsió.
 • Definir Indicadors de rendiment i millora.
 • Seguiment i acció.

6. Capital, recursos i organització. Tangibles i intangibles. Inici formal.

Contingut:

 • L’inici formal. Quins recursos necessitem.
 • Actius: Tangibles i intangibles.
 • La vocació de supervivència i creixement. Requeriments: Persones, capacitats, experiència, motivacions.
 • Recursos. Capital inicial.
 • Organització, valors, lideratge. Les parts implicades, ” stakeholders “.
 • El cost dels recursos i del capital. Projeccions financeres.
 • El desenvolupament dels intangibles: capital humà, capital estructural i capital relacional.
 • El balanç financer i el balanç ocult.
 • Previsions de recursos i de finançament.

7. Conceptes bàsics en finances. Balanç, compte de resultats i flux de tresoreria. La rendibilitat. El finançament. Els costos.

Contingut:

 • El balanç financer o ” balanç de situació”: Una foto fixa a una data. Conceptes: actiu i passiu, circulant, corrent o immobilitzat.
 • Inventaris. Reserves. Liquiditat i índexs.
 • Compte d’explotació o de resultats. Conceptes: Costos directes i indirectes. Marges. Amortitzacions. Costos financers, provisions. EBIT i EBITDA. Benefici brut i net.
 • El flux de caixa o de tresoreria. Conceptes. Projeccions de tresoreria.
 • Mesures financeres, ràtios. ROCE.
 • Reserves i patrimoni.

8. “Lean startup”. Cercar un model de negoci en lloc d’executar un model de negoci.

Contingut:

 • Lean + startup = velocitat. Velocitat és l’eliminació de tasques sense valor i la iteració. És l’activitat simultània de processos encadenats.
 • Cicles de desenvolupament i cicles d’aprenentatge.
 • Construir, mesurar i aprendre. Iterar els cicles.
 • Perseverar o pivotar.
 • Crear un model de negoci a partir del mínim vàlid ( MVP ).
 • El Model ” Canvas ” com a facilitador dels startup.
 • Disseny del model de negoci.

9. Innovació àgil. Innovació i agilitat des del principi.

Contingut:

Procés d’Innovació
 • La Innovació com a procés.
 • El procés de ” futur” vs. el procés operatiu.
 • Processos àgils i innovació àgil. Integració. Kaizen i innovació.
 • Barreres a la innovació ia l’agilitat.
 • Crear hàbits i cultura innovadora. Els procés de la innovació i de suport.
 • Exploració i generació d’idees i oportunitats.
 • Conceptes i prototips. Selecció i validació.
 • Filtres de negoci. Revisions per fases.
 • Capacitat de realitzar i generar beneficis.
 • Funció de supervisió i aprendre.
 • Presa de decisions estructurada.
 • Tècniques i eines adequades.
 • Vigilància tecnològica i gestió de la tecnologia. Gestió del portafolis. Cicles de productes i plataformes.

10. El disseny. ¿ Quines són les expectatives dels meus clients ? Extreure les expectatives de clients per al disseny de qualitat.

Contingut:

 • El disseny i la facilitat de disseny.
 • Disseny segons expectatives. Els diagrames d’afinitats. El explícit. El que s’esperava i l’implícit. El excitant o decisiu.
 • Les metodologies de disseny. Tècniques de disseny: QFD ( Quality Function Deployment ) dels 70. DFE Design for Excelence. Per Muntatge ( Assembly ) Per Fabricació ( Manufacturability ) ( DFM ) CPK s. Per Assaig ( Testability ) Per Servei (Serviceability). Verd ( Green ). UOD User orientated Design.
 • Disseny concurrent.
 • Implicar el client.
 • Projectes en aliances.
 • Valoració i mesures.

11. Els processos bàsics. La direcció integral i harmònica.

Contingut:

 • Què és un procés ? Organització per processos.
 • Visió i valors. Estratègia aplicada al dia a dia.
 • Quin és el procés integral de direcció ? Com integrar els processos bàsics: Mercat i clients.
 • Operacions i cadena de subministrament.
 • Innovació. Els processos de suport.
 • Com disminuir la tensió ? Processos integrats i harmònics.
 • El pla continuo. Horitzó del pla i horitzó de decisions. Incorporar el canvi i la informació rellevant en la presa de decisions. Incorporar els intangibles.
 • Educació i formació.
 • La gestió integral, un procés continu i permanent amb cicles mensuals de revisió.

12. Formes d’organització. Des de l’organització funcional al l’organització que aprèn.

Contingut:

 • L’organització a l’empresa.
 • Transmissió de valors i creació d’hàbits.
 • Les millors pràctiques.
 • Organització funcional i la divisió del treball.
 • Organització per processos.
 • Organitzacions matricials.
 • Organització per projectes.
 • Concepte de ” Lean “. La simplificació de processos.
 • Els ” startup ” i el ‘lean’ startup.
 • Treball en equips. Equips d’alt rendiment.
 • Maduresa organitzativa. L’organització que aprèn
 • Els canvis i el canvi cultural. La innovació interna.

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile