Gestió de projectes i programes d’innovació

Portar l’excel·lència al flux de projectes i programes de projectes.

Símptomes de que alguna cosa cal fer … Lamentablement, molts projectes s’acaben amb retard, sobrepassen els costos i fallen en complir amb els objectius proposats. Es dedica molt d’esforç al seguiment i coordinació entre els diferents responsables i malgrat això, no s’aconsegueix una complementació efectiva. Els costos es disparen.

Al final, sempre s’acaba tard i amb descontent. Els pressupostos s’han desbordat i els marges han disminuït o són inexistents. No diguem quan estem gestionant “conjunts de projectes” o el que anomenem “Programes”.

El tema és més difícil, ja que cal assignar recursos compartits, decidir prioritats, distribuir pressupostos etc. Tots s’encadenen fora dels terminis previstos, moltes vegades amb canvis respecte als objectius principals i això arrossega els nous projectes amb les mateixes conseqüències. Tots aquests símptomes indiquen que cal introduir “bones pràctiques” en la gestió de projectes i realitzar la planificació, execució i control d’aquests d’una manera àgil i eficient, amb una metodologia avançada. Evidentment que fer-ho així millorarà el benefici i el futur de l’empresa, tant més si és mitjana o petita.

Què cal aprendre? A dissenyar i desenvolupar projectes i programes, tenint en compte la incertesa, gestió del risc, els pressupostos i costos de múltiples projectes. A aplicar els conceptes d’un procés complet de gestió de projectes, incloent:

 • Definició i abast del projecte.
 • Viabilitat i expectatives
 • Objectius bàsics, terminis i lliuraments
 • Especificacions.
 • Planificació del projecte:
 • Responsabilitats bàsiques. Criteris de conformitat
 • Pressupost general, costos bàsics i rendibilitat.
 • Descomposició de tasques. Estructura de treball
 • Llistes d’Activitats. Dependències i relacions.
 • Fites, lliuraments bàsiques i via crítica
 • Responsabilitats i càrregues
 • Durada d’activitats i lliuraments
 • Diagrames de GANTT, Gràfic de recursos, PERT etc.
 • Riscos del projecte. Alternatives i remeis
 • equilibrar recursos
 • Pla de Qualitat
 • Aprovisionaments i contractes
 • Gestió de recursos exteriors
 • Execució i Control del projecte
 • Fluxos d’activitats
 • fluxos crítics
 • Costos i desemborsaments.
 • Anàlisi de costos previstos reals i projecció al cost final
 • Gestió dels riscos i incidències
 • canvis tècnics
 • Comunicació i documentació
 • Tancament del projecte.
 • Què en sabem?
 • Avaluació rendiments i experiències
 • Aprovació lliuraments i tancament econòmic.

És important a més, utilitzar el concepte d’agilitat en tots els processos. I finalment, aprendre com dissenyar i utilitzar les mesures i indicadors adequats per això. Objectius:

 • Transmetre “les millors pràctiques” per aplicar a la planificació, execució i control de projectes i programes
 • Planificar i conduir eficientment els recursos escassos de l’empresa destinats a projectes
 • Seleccionar les eines i tecnologia apropiades en la gestió de programes.
 • Facilitar la connexió amb la resta d’activitats contínues de l’empresa

Programa:

 • Introducció a projectes i programes de projectes. Definicions i conceptes bàsics
 • La gestió de projectes, procés complet, eines i tècniques. Inici, planificació, execució, control i tancament de projectes.
 • Organització i gestió de programes de projectes.
 • Rendiment econòmic. Costos i marges. Eines / Tecnologia
 • Els conceptes de “lean” i agilitat i la seva importància en l’economia dels recursos.
 • Aplicació pràctica a la reducció d’activitats i costos innecessaris
 • Responsabilitats. Les persones són clau en el canvi per activar els processos
 • Metodologia d’avaluació. Mesures i indicadors
 • Tancament de projectes. Aprovació de lliuraments i resultats econòmics. Què hem après i que aprenem de cada projecte?
 • Conclusions i implementació
Desplaça cap amunt