Blog Economia productiva Emprenedors i start up Innovació àgil Innovació i canvi Innovació tecnològica

Innovació i cadena de subministrament estesa: Cosmètica i perfumeria (i 2)

1. Mercat madur, Innovació.

Europa i USA són mercats madurs i estables pel que fa a consum, però amb evolucions diverses segons els segments i canals de comercialització. Mostren creixements moderats de mitjana però generen contínuament canvis i oportunitats en nous segments i en la cadena de subministrament analitzada, amb diferents formes d’arribar al consumidor final.

És també un mercat cada vegada més globalitzat amb fortes quantitats d’exportació / importació entre països.

Els mercats asiàtics són els que poden presentar creixements més forts en els propers anys especialment la Xina i el Japó.

Com a mercats madurs, només poden ser abordats i mantinguts amb èxit des de la innovació.

La majoria de les innovacions actualment es centren en:

 • Llançaments de nous productes. Es realitza contínuament. En aquest cas pot ser tant innovació tecnològica, bàsicament en les matèries primeres i processos, com de disseny en perfums i fragàncies, de marca o de creació del perfum adequat a un subsegment o tipologia de consumidor. D’altra banda, hi ha perfums amb una llarga tradició en el mercat amb prop de 100 anys des de la seva creació i aigües de colònia amb més de 100 anys.
 • Innovació en la cadena. Un nou posicionament en el mercat, segment o situació en la CS estesa. Les innovacions en la cadena de subministrament estesa succeeixen des de les matèries primeres fins als canals de distribució i venda al públic.
 • Innovacions en la proposta de valor a clients. Pot ser un canvi o llançament nou amb una proposta de valor nova per a la marca als clients consolidats, a clients de futur o a nous segments.
 • Fer les coses de manera diferent. Canvis en els processos interns o relacions en la CS estesa. Innovacions en els processos de màrqueting i vendes.
 • Canviar un paradigma determinat. Noves “regles del joc” en un determinat mercat, categoria o segment.

2. Barreres d’entrada

Com mercat madur i globalitzat, el mercat de perfumeria té fortes barreres d’entrada, especialment en les àrees de Màrqueting i en la cadena de subministrament.

Com a exemple, en els canals selectius les següents:

 • Marca i imatge
 • Inversions en publicitat i promoció
 • Dissenys
 • Aliances i innovacions en la cadena de subministrament
 • L’associació amb altres segments de la moda i el luxe.

En altres canals, com ‘Mass Market’ i “low cost” també serien importants els següents:

 • Inversions en instal·lacions
 • Els sistemes de distribució.

3. Màrqueting

El gràfic mostra les possibles relacions que es tenen en compte en l’elaboració d’un pla de màrqueting. Algunes de les relacions que el sector de perfumeria té amb altres sectors i que pot permetre establir aliances i col·laboracions.

Font: Elaboració pròpia

4. La innovació tecnològica

El segle XXI representarà un nou horitzó per a la innovació científica a la indústria cosmètica i de cura personal incloent la perfumeria.

Alguns científics estan tornant a les substàncies tradicionals per crear noves formulacions.

A la perfumeria les millores principals en els mètodes analítics permeten aprofundir més en el coneixement i ús d’ingredients naturals.

A l’altre extrem de l’escala, també s’estan utilitzant materials a nivell molecular (nano tecnologia) per desenvolupar noves generacions de productes, no només per a productes cosmètics, sinó també per a medicaments, electrònica i telecomunicacions.

Els consumidors estan impulsant la innovació

Al final, és el desig dels consumidors d’obtenir productes nous, millors i més segurs, fabricats i distribuïts per companyies responsables i dinàmiques, el que impulsa la necessitat d’innovar constantment.

Les expectatives del consumidor es veuen orientades per factors més generals, que tenen a veure amb els canvis culturals i socials.

Tot i que el món està cada vegada més interconnectat, paradoxalment també és cada vegada més local i individual: els consumidors volen cada vegada més productes i serveis personalitzats.

També són els consumidors cada vegada més conscients del medi ambient i de les ramificacions socials i ètiques del consum i la producció. Esperen que les empreses comparteixin les seves preocupacions, el que significa que la indústria, s’ha de comprometre a un ús responsable dels recursos en desenvolupament i producció en totes les cadenes de valor, el que dóna lloc a un nou nivell d’innovació en totes les àrees de la indústria.

Les associacions i aliances amb altres parts interessades són clau per a:

 • Respectar la normativa de seguretat del consumidor.
 • Assegurar un marc habilitador per a la innovació.
 • Adaptar-se a un exercici de l’activitat marcada per models de negoci de comerç omnicanal.
 • Impulsar la convergència normativa internacional cap a una harmonització de les regulacions de cosmètics, sobre la base de les millors pràctiques.
 • Promoure el consum sostenible i les millors pràctiques empresarials sostenibles. 

5. Innovació a la cadena de subministrament

Font: Elaboració pròpia

El esquematitzar de la manera més detallada i fidel possible tota la cadena de subministrament estesa permet a les empreses comprendre millor la seva complexitat i ajuda a prendre decisions sobre la nostra pròpia posició en la mateixa i el grau d’influència que podem tenir.

També serveix per a altres decisions relatives a on podem innovar, com és el focus en la creació de valor, que marges s’estan obtenint en cada baula, etc.

Un exemple d’una forma concreta de treballar en aquest tipus de qüestions es pot veure a la següent imatge, en la qual treballem en una empresa concreta.

Es tracta de formular-se preguntes, i les preguntes adequades al nostre cas concret, sobre les relacions que s’estableixen en la nostra cadena de subministrament estesa.

En funció d’això, i d’acord amb les respostes, podem establir models i alternatives sobre innovació i decisions de màrqueting, producció, etc.

Un cop tenim estratègies clares d’innovació, i plans de màrqueting, producció o distribució, podrem utilitzar alguns mitjans clàssics per implementar els nostres projectes o incloure eines innovadores que representen novetats que van consolidant-se en els últims anys.

La intel·ligència artificial (AI), Internet de les coses, (IOT), anàlisi avançats i ‘blockchain’ són algunes de les tendències que impulsen l’avantatge competitiu en les cadenes de subministrament.

Intel·ligència artificial

Alguns exemples: Hi ha aplicacions basades en algoritmes d’aprenentatge automàtic per analitzar les necessitats de cura de la pell. L’aplicació realitza una anàlisi facial sense maquillatge i recomana productes basats en dades personals i les millors pràctiques d’experts. L’aplicació habilitada per intel·ligència artificial (AI) també recull dades de comportament de compra directament del consumidor i els utilitza per determinar la demanda i recomanar productes específics.

El mateix podria utilitzar-se per perfums i fragàncies basant-se en aspectes de preferència o motivació del consumidor.

Altres plataformes basades en la IA determinen el que s’anomena un “ADN de sabor”, un identificador de gust digital que connecta els consumidors amb els aliments. A través d’això es detecta una demanda al comprendre millor les preferències del client.

Aquesta informació es pot posar a disposició de la cadena de subministrament estesa (proveïdors, fabricants d’aliments, etc.) per a una millor resposta.

Aquests són exemples de com la IA, una de les principals tendències que va impactar en les cadenes de subministrament en 2018, pot millorar significativament la capacitat per detectar la necessitat i donar forma a la innovació.

Sempre és aconsellable determinar la cultura de risc de la nostra empresa per poder adequar la seva disposició a explorar i adoptar ofertes emergents. També és recomanable iniciar projectes petits per explorar si el benefici potencial de la tendència justifica el risc o requereix inversió.

Anàlisis avançat

L’anàlisi avançat tracta de la utilització sistemàtica de dades multivariants i ‘big data’.

Les anàlisis avançats permeten a les empreses aprofitar de forma proactiva les oportunitats futures i poder anticipar futurs esdeveniments adversos. L’anàlisi pot millorar la presa de decisions en àrees funcionals com la planificació de la cadena de subministrament, l’aprovisionament, la logística, el transport i pot implementar per millorar el rendiment de la cadena de subministrament d’extrem a extrem.

Els processos que anteriorment depenien del judici humà poden ser potenciats amb anàlisis predictius i prescriptius que podrien tenir un impacte significatiu en les previsions de demandes futures tant en la cadena de subministrament, com en les preferències d’usuaris.

Internet de las coses (IoT)

L’adopció del IOT està creixent en camps concrets de la cadena de subministrament, però poques vegades com a part d’un procés complet en la cadena d’extrem a extrem.

Una excepció és la indústria aeronàutica, on els avions tenen milers de sensors i les dades s’aprofiten en tota la cadena de subministrament estesa.

Altres casos d’ús de la cadena de subministrament potencialment impactant són el manteniment preventiu, l’aprovisionament, la fabricació, la logística, la gestió de la demanda i els serveis. Això suposa una millor utilització d’actius, major temps d’activitat a través de ‘monitoring’ i manteniments remots, millor servei al client en comprendre millor el seu comportament i les seves necessitats, i respondre de manera proactiva a les demandes.

Alguns usos actuals de IOT en la cadena de subministrament, són els robots mòbils autònoms i vehicles autònoms, que es dirigeixen principalment magatzems i logística.

S’ha estès molt més en l’àmbit de producció i manteniment amb tot tipus de sensors i aparells programables.

Sistemes conversacionals

Els sistemes conversacionals, que avui s’implementen de manera més coneguda en assistents personals virtuals i chatbots, estan portant la interacció 01:00 següent nivell amb l’addició del comerç conversacional.

Poden gestionar preguntes sobre aspectes de coneixement i oferir solucions sense la participació d’agents humans.

Els sistemes conversacionals poden permetre transaccions, gestionar pagaments, garantir el lliurament i servei al client.

Automatització de processos robòtics.

L’automatització de processos robòtics (RPA) permet als líders de la cadena de subministrament reduir costos, eliminar errors de claus, accelerar processos i vincular aplicacions. Per exemple, una organització pot voler treballar amb dades estructurades per automatitzar una tasca o procés manual existent amb una mínima reenginyeria de processos o per evitar projectes d’integració de sistemes principals o noves implementacions d’aplicacions principals específiques.

6. Enfoc a l’experiència del client

L’experiència del client la podem definir com el conjunt de percepcions i sensacions del client causats per l’efecte puntual o acumulat en les interaccions amb el personal, els productes, serveis, comunicacions i sistemes d’un proveïdor.

També es pot associar a una marca o a un comerç o cadena determinats.

Les empreses, que han practicat aquest tipus d’anàlisi, reconeixen que els seus clients estan molt influenciats per les seves experiències en la cadena de subministrament.

Algunes cadenes de subministrament estan utilitzant sistemes digitals amb els clients i productes per a comprendre millor l’ús que s’efectua i com es realitza la seva aplicació.

Es resumeixen i analitzen les experiències i l’impacte en els usuaris de forma ordenada per predir possibles canvis en els hàbits de la demanda futura i respondre més ràpidament als problemes, fins i tot anticipant-se a ells.

Capacitat de la cadena de subministrament digital i escalable

Després d’unes rondes d’experiments, l’experiència extreta per algunes empreses líders els permet escalar algunes solucions de cadena de subministrament digital més viables en fàbriques, magatzems i oficines. Si bé l’automatització és més comú en la fabricació i la logística, també hi ha hagut un creixement significatiu en el servei digital al client. Això inclou RPA Robot Process Automation) en el cicle de la comanda i l’ús de chatbots de servei al client amb l’ús es intel·ligència artificial (AI)

Passant a dissenys de cadena de subministrament circular

La sensibilitat al medi ambient ia la sostenibilitat en general és un valor creixent en les societats avançades. Això ja ha canviat la manera de pensar pel que fa al consum generalitzat, de manera que es valora com a positiu el reciclatge i la reutilització per a una millor sostenibilitat ambiental. Algunes cadenes de subministrament avançades s’enfoquen més en el cicle de vida dels productes per comprendre el seu impacte total i les operacions en tota la cadena de valor.

Aquest tipus d’actuació, que es coneix com ‘economia circular’ s’incrementa i podem veure com un desig inicialment altruista de fer el millor per al medi ambient i la societat, es transforma i es combina amb un desig d’innovació i diferenciació contínua en mercats competitius.

Com a resultat, s’augmenta el reciclatge i la reutilització de vells component en nous productes i s’estén el cicle de vida dels equips.

Això podria resultar impactant en el sector de perfumeria i fragàncies per l’alt valor dels elements d’envasos, embalatges i elements de disseny que s’utilitzen en tots els casos.

Referències:

 • Innovative Methods in Logistics and Supply Chain Management. Thorsten Blecker, Wolfgang Kersten and Christian M. Ringle (Eds.). ISBN  978-3-7375-0341-9
 • PwC and the MIT Forum for Supply Chain Innovation. Research study by Mark Strom et alt. for PwC.
 • Innovation and Sustainability in the Supply Chain of a Cosmetics Company: a Case Study. André Pereira de Carvalho & José Carlos Barbieri. Journal of Technology Management & Innovation. ISSN: 0718-2724
 • Cosmetics Europe. European trade association for the cosmetics and personal care industry. Various reports for 2018. https://www.cosmeticseurope.eu

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile