La innovació a Espanya segueix retrocedint

Resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS) 2016

Espanya se situa en el lloc 20, dels 28 membres de la UE, en l’últim índex de rendiment de la innovació a Europa i s’allunya, any rere any, d’arribar a la mitjana europea. La innovació a Espanya segueix retrocedint

spain-2008-15
Tot i la propaganda oficial, moltes vegades reforçada pels mitjans de comunicació, hem de constatar que la innovació a Espanya segueix amb la seva caiguda i no sembla que ni tan sols es fomenti una presa de consciència.
És un problema important per al futur, i per resoldre-ho, el primer que cal és conscienciar d’aquesta realitat. I, més aviat al contrari, es presenta una visió optimista i es ressalten cada vegada que hi ha ocasió, els èxits aïllats en camps i organitzacions molt concrets.
Però la realitat de conjunt indica que, any rere any, la innovació a Espanya, no només no progressa, sinó que va caient relativament en relació als països del nostre entorn.spain-2008-15-relative-ue

Segons l’últim informe EIS 2016, Espanya torna a retrocedir i se situa amb un índex de 0,361, una caiguda del 6,7% respecte a l’any anterior,  un 44,3% per sota de la mitjana europea (0,521) i un 95, 8% per sota dels líders (0,704).

Aquestes dades són inferiors als aconseguits fins al 2008 i el retrocés ha estat continu des de 2013.
La bretxa d’Espanya amb la UE ha augmentat amb el temps, el nivell relatiu ha retrocedit des del 77% el 2008, fins al 69% actual.

El resultat per països difereix poc d’anteriors anys pel que fa als països líders, i els considerats fortament innovadors.
En la majoria dels 25 indicadors, Espanya està per sota de la mitjana de la UE.eis-2016-by-countries-ue

Només s’aproxima en “Sistemes d’investigació”, però és degut, com ja hem esmentat els últims anys, als forts increments de les “co-publicacions científiques internacionals”. Moltes publicacions universitàries, però poques patents.
En termes relatius, el pitjor indicador és el d’ingressos de l’exterior per patents i llicències, encara que hagi augmentat un 13% en els últims 8 anys.
En els últims 8 anys, l’índex espanyol ha crescut en la dimensió de Recursos Humans, (+ 3.8%) i en capital intel·lectual (+1.4); però els indicadors endèmicament desfavorables segueixen baixant, els relatius al finançament que pateix la innovació (-5.6%), a les inversions de les empreses (-4.7%), emprenedors i vinculacions (-0.2%), innovadors (-3.7%) , i l’indicador que més ha disminuït és el de les inversions de capital risc, (-11%).
En el gràfic següent es presenten els valors relatius d’Espanya en relació a la mitjana de la UE (= 100), dels 25 indicadors i la seva evolució en els últims 8 anys.spain-25-indicators

Els líders en innovació

L’índex d’innovació per als líders a la UE anava millorant fins fa uns dos anys. Durant aquests darrers dos anys, l’índex total de la UE es va reduir en 1,3 punts percentuals. Per Finlàndia, l’índex va començar a disminuir el 2010, per a Dinamarca i Alemanya el 2012, Suècia el 2013, i per als Països Baixos en 2014.
Suècia s’ha mantingut com l’estat membre més innovador durant tot el període, però Dinamarca ha aconseguit reduir una part significativa de la seva desfasament respecte a Suècia.innovation-global-leaders
El major creixement ho mostren els Països Baixos. L’índex d’innovació holandesa ha crescut a una taxa mitjana anual de 2008 a 2015 del 2,0%, seguit de Dinamarca (1,7%), Alemanya (0,2%), Suècia (0,1%) i Finlàndia ha disminuït a una taxa anual mitjana del -0,3%.
Amb tot, el conjunt de la UE ha retrocedit posicions en els últims anys enfront dels països globalment innovadors.
Corea del Sud, els EUA i el Japó estan per sobre en l’índex europeu global d’innovació. Veure gràfic:
El creixement més gran correspon a Corea gairebé a un ritme doble del dels EUA.
Suïssa segueix sent el país més innovador d’Europa.
El gràfic següent inclou els índexs per països d’Europa incloent els no comunitaris. En aquest any s’han inclòs en la comparació Israel i Ucraïna.eis-2016-total-europe

 

En el mateix informe es complementa la informació sobre països amb la d’algunes regions. En general, les regions més innovadores estan en els països fortament innovadors, és a dir a Suècia, Dinamarca, Alemanya, Països Baixos, Finlàndia, França i el Regne Unit. Hi ha algunes excepcions, regions que s’han convertit en motors d’innovació en països que no ho són tant. Aquest és el cas del País Basc a Espanya, qualificada com a “fort innovador”. Els resultats bascos destaquen en Pimes innovadores que col·laboren amb altres, ocupació en empreses de ràpid creixement de sectors innovadors i població amb estudis superiors.

Què cal aprendre d’altres països?

Hi ha molts (pràcticament tots) països als quals Espanya podria fer una ullada i prendre nota de com ho estan fent. Encara que per això cal tenir voluntat de canvi i progrés.
Suècia, el país al capdavant en l’índex general, és també el que més destaca en la qualitat de la seva investigació acadèmica, seguit de prop pel Regne Unit o els Països Baixos. Tots ells tenen un sistema de cooperació internacional en la innovació que fomenta la col·laboració i el contacte amb científics d’altres països, i la qualitat dels seus resultats en recerca és considerada molt alta.
Alemanya, per la seva banda, lidera la inversió en R + D per part d’empreses i fons privats, seguida per Estònia, Àustria i Finlàndia. En aquests països, les empreses inverteixen tant en innovació relacionada amb R + D, com la no relacionada, la compra d’equipament i maquinària avançada.
En altres països, com Bèlgica, Dinamarca o els Països Baixos, es fomenta que les empreses combinin projectes d’innovació propis i projectes conjunts amb altres companyies o actors del sector públic. A més, els seus sistemes de R + D públics estan orientats cap a la resolució dels problemes i necessitats de les empreses.
Finalment, a Irlanda el percentatge de pimes involucrades en activitats d’innovació és molt alta: són les que més productes innovadors i les que més ocupació produeixen.
Però mentre no hi hagi la voluntat de canvi i progrés que apuntàvem no serà possible eliminar les barreres endèmiques i estructurals espanyoles que veiem com a ‘causes arrel’ d’aquesta situació.

Causes arrel

A Espanya, les barreres a la innovació se segueixen incrementant. I les causes principals d’aquesta situació estan en l’entorn polític, econòmic, social, cultural i empresarial de l’estat espanyol. Veure:[1]
L’anàlisi en detall dels 25 indicadors i de les seves causes arrel, ens ve indicant de manera continuada el següent, sense que s’aportin solucions:

  1.  L’empresa privada no inverteix en innovació. La inversió pública està desenfocada de l’activitat productiva i en general, desconnectada de les empreses i els interessos econòmics reals.
  2. El model d’empresa imperant no és un model d’empresa competitiu sorgit d’iniciatives innovadores i amb visió de participació a la sorra global. Per contra, moltes de les empreses dominants han sorgit i funcionen per un model de proximitat al poder polític, bé pel seu origen d’antics monopolis públics, o per basar-se en les concessions i acords amb les administracions públiques.
  3. El sistema educatiu és una barrera que col·loca els recursos humans per sota dels països de l’entorn europeu. No està orientat als resultats ni a la innovació. A la Universitat s’ha produït un increment en el nombre de comunicacions i publicacions, però no es reflecteixen en patents ni l’explotació de llicències o en el disseny comunitari. D’altra banda, la situació de l’ocupació reforça una creixent tendència a que les persones millor formades han de buscar feina a l’exterior.
  4. El model econòmic està desfasat i segueix sense canviar. Es busca el creixement amb el mateix paradigma que en el passat: Una possible recuperació de la construcció, competència en preus, costos baixos de personal, ús exhaustiu de recursos, danys al medi ambient, produccions en fases de maduresa o declinant, especulació etc.
  5. Les estructures financeres, des de sempre, estan tancades a la innovació i a l’empresa industrial en general. Hi ha un fort descens en el finançament a la innovació. És evident que no hi ha una voluntat de modernitzar les estructures financeres per ser un suport de l’economia productiva. L’existència de capital risc per a iniciatives innovadores no només no millora, sinó que ha baixat fortament. Es tendeix a l’endeutament i poc a la formació de capital, tant tangible com intangible.
  6. Les empreses mitjanes i petites pateixen particularment de tot l’anterior. Endèmicament falta el suport i el finançament, encara que es parli molt d’això. D’altra banda, la PIME segueixen sense estar suficientment connectades, obertes a l’exterior i amb models clars i diferenciats de negoci. No inverteixen en innovació, ni per separat ni formant aliances o col·laboracions.
  7. No es valora el capital intel·lectual, ni els sistemes de gestió o d’organització. Hi ha una manca de valoració dels actius intangibles en general, segurament a causa del model d’empresa orientat al curt termini i a la competència per preus. El nombre de patents, de marques, sistemes o de ‘Know-how’, en disseny industrial, etc. és considerablement inferior al nostre entorn. Falta cultura d’obertura a l’exterior, a mercats internacionals, a col·laboracions o aliances, i en molts casos, d’orientació al client. L’índex de col·laboracions de clients amb nous projectes d’innovació, és notablement inferior a l’europeu.
  8. Segueix existint una endèmica manca de connexió entre la ciència / tecnologia i l’empresa. Poques institucions públiques, privades i mixtes, associacions, grups (clústers) actuen veritablement com a promotors de la innovació, i com a ponts entre la investigació i tecnologia de base i l’empresa.

En resum, un panorama que segueix empitjorant.

[1] A Espanya augmenten les barreres a la innovació

Barreres a la Innovació: el cas de Espanya.

España retrocede: cada vez más lejos de Europa en innovación

Desplaça cap amunt