Qüestionari d’avaluació ràpida. Capacitat i cultura innovadora

Avaluació ràpida de la gestió d’innovació. De la capacitat i cultura innovadora.


L’avaluació o autoavaluació pretén determinar en quina situació es troba una empresa o una organització respecte a la seva cultura innovadora i la seva capacitat d’innovació. Ens basem en el model de procés d’innovació següent:

Gestió d’Innovació

Considerem la gestió de la innovació procés continu i iteratiu. El representem com a flux continuat de projectes i programes i obert a l’exterior. Es recolza en quatre subprocessos de suport, indicats a la base del gràfic. I està condicionat per dos factors interns a l’organització (la cultura innovadora i la visió/estratègia de futur) i dos factors externs (el seu entorn competitiu i el seu entorn econòmic i social). Per a més informació veure:

Com fer el test?

El qüestionari està estructurat en 12 afirmacions que cal respondre d’acord amb el que indica el full del qüestionari.

Cada afirmació es pot valorar de 0 a 5 segons els criteris que s’hi indiquen. El que es valora és l’adequació de l’afirmació a la realitat actual a la vostra empresa o organització. No fer servir valors per sobre de 5 ni negatius perquè no es tindran en compte i es valoraran com en blanc.

Els resultats de la valoració seran més ajustats a la realitat si la valoració la fa més d’una persona. Si és possible diverses de la mateixa organització en llocs i situacions diferents. Poden respondre fins a 10 participants i el resultat serà la mitjana de les respostes individuals.

Per als casos de participants múltiples s’indica per a cada pregunta la desviació estàndard dels valors marcats. Com més alta és la desviació indica que més gran és la dispersió entre les valoracions. Potser caldria fer una segona avaluació. Lògicament, la dispersió és 0 si tots els participants han posat el mateix valor.

Recomanem fer les valoracions per separat i de forma individual per no influir en els altres i després entrar els resultats a la taula.

Interpretació dels resultats

Valors entre:

54 a 60Excel·lent. Més del 90% d’organitzacions estarien per sota del seu valor. No obstant això encara podem millorar alguns temes, fixeu-vos en els eixos més febles.
42 a 54Molt bé. L’organització ja ha fet l’esforç principal i es troba en bona situació per continuar millorant en els processos i els resultats. Aprofundir i millorar als eixos de valor més baix.
30 a 42Estem en camí però queden àrees per millorar. Perfeccionar els processos amb valors baixos, amb l’ajuda de mesures i indicadors. La innovació val la pena i ens compensara l’esforç en resultats i sostenibilitat futura.
< 30Encara ens queden moltes àrees per millorar. Però sembla que hi ha el compromís i potser val la pena replantejar-se el tema de la innovació i com el tenim estructurat. Veure l’enfocament global del procés i desenvolupar en principi les àrees amb valors més baixos. Els primers resultats donen força per continuar millorant.

De la mateixa o més importància que els valors obtinguts, que representen una foto de la situació actual, són les reflexions individuals i en grup que aquest exercici hagi pogut provocar.
Seria important extreure les conclusions i les accions que s’hagin pogut desenvolupar en el transcurs d’aquestes reflexions, comentaris i discussions obertes.

Finalment, cal ressaltar que els resultats d’aquesta avaluació ràpida de la gestió d’innovació no hauran estat realitzats per professionals sinó resultat de les percepcions individuals dels participants en el moment de les respostes. Es poden aproximar a la realitat, però caldria fer un treball d’avaluació sobre el terreny, amb comprovacions documentades i mitjançant entrevistes, per arribar a uns resultats més objectius.

Desplaça cap amunt