Avaluació: mesures i indicadors Blog Economia productiva Innovació a Europa Innovació i canvi Visió i estratègia

Resultats de la Innovació Europea 2019

El Quadre Europeu d’Indicadors de la Innovació (EIS. European Innovation Scoreboard)

L’European Innovation Scoreboard (EIS) és una eina ben consolidada per al mesurament dels resultats en innovació, desenvolupada per la Comissió Europea i amb l’objectiu de proporcionar una anàlisi comparativa del rendiment de la innovació en els països de la UE, països veïns i altres.

La primera prova de l’EIS es va realitzar l’any 2000 i es va publicar oficialment a l’any següent. Des de llavors s’ha publicat anualment.

Durant aquests 19 anys, ha passat per nombroses revisions, anàlisis qualitatives i canvis metodològics per adaptar precisament els desafiaments de mesurar un fenomen en constant canvi, com la innovació.

L’última actualització en l’enfocament, metodologia i indicadors de l’EIS va tenir lloc el 2017.

En aquesta web s’ha fet referència a aquests informes, amb resums, des del 2014.

Hem procurat treure conclusions dels successius quadres d’indicadors, identificar les barreres a la innovació que ens afecten i extreure algunes conclusions, amb les accions necessàries en diferents àrees per eliminar-les i millorar. També hem exposat algunes recomanacions per a empreses i nous emprenedors d’aquest país, sobre com poder superar aquestes barreres del nostre entorn. Veure:

Barreres a la innovació. Nov. 2014

A Espanya augmenten les barreres a la innovació. Gen. 2016

La innovació a Espanya segueix retrocedint. Set. 2016

Resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS) 2017. Març 2018

La Comissió Europea ha publicat aquest mes de juny l’edició 2019 del EIS. [1]

Destaca que el rendiment de la innovació en el conjunt de la UE segueix millorant. En comparació amb l’any passat, va millorar en 24 països de la UE i la taxa de creixement dels països de menor rendiment en comparació amb els països de major rendiment s’ha accelerat. Des de 2011, el rendiment mitjà de la innovació a la UE ha augmentat en 8,8 punts percentuals.

L’increment del rendiment ha superat als Estats Units per primera vegada, mantenint un ampli avantatge sobre el Brasil, l’Índia, Rússia i Sud-àfrica. No obstant això, la Xina està aconseguint 3 vegades la taxa de creixement de la UE així com Canadà, Austràlia i Japó, mantenen l’avantatge sobre la UE.

Dins de la UE, Suècia és el líder d’innovació, seguit per Finlàndia, Dinamarca i els Països Baixos. Lituània, Grècia, Letònia, Malta, el Regne Unit, Estònia i els Països Baixos són els innovadors de més ràpid creixement.

L’edició 2019 segueix la metodologia de l’edició 2018. No obstant això, els resultats no s’han de comparar entre les edicions causa de les revisions de dades. Les sèries temporals que utilitzen les dades més recents permeten fer un seguiment del rendiment al llarg de el temps.

A escala mundial, la UE segueix endarrerida però ha avançat els Estats Units i perd terreny enfront de Japó i Corea de Sud.

En valor absoluts la UE va al darrera de Corea del Sud, Canadà, Austràlia i Japó.

Gràfic 1: Resultats a escala mundial

En relació amb el Japó i Corea de Sud, la UE s’ha anat quedant enrere i es preveu que la bretxa en els resultats augmenti encara més en els propers anys. La UE ha millorat la seva posició respecte a Austràlia, Canadà i els Estats Units. Xina va guanyant terreny, amb una taxa de creixement dels resultats en matèria d’innovació que duplica la de la UE. Els resultats de la UE segueixen sent considerable millors que els del Brasil, Índia, Rússia i Sud-àfrica.

Les barres mostren els resultats dels països en 2018, en comparació amb els de la UE en el mateix any.

Els resultats a la UE han millorat per a gairebé tots els estats membres

De mitjana, el nivell dels resultats d’innovació de la UE ha augmentat en 8,8 punts percentuals des de 2011. També des del 2011, s’han millorat en vint països de la UE i han empitjorat en tres. Els majors augments s’han observat a Lituània, Grècia, Letònia, Malta, el Regne Unit, Estònia i els Països Baixos, i els menors, a Romania i Eslovènia. El procés de convergència, segons el qual els països on s’observen pitjors resultats estan creixent amb més rapidesa que els països amb millors resultats, s’ha accelerat a la UE el 2018.

Els Estats membres es classifiquen en quatre grups en funció dels valors mitjans dels seus indicadors de resultats:

Un indicador compost, l’índex sintètic d’Innovació, mitjançant el qual es calculen els valors mitjans dels resultats dels estats membres, permet classificar-los en quatre grups:

  • Líders en Innovació.
  • Fortament innovadors.
  • Moderadament innovadors.
  • Innovadors modestos

Gràfic 2: Resultats d’innovació dels estats membres de la UE

Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos i Suècia són “líders en innovació”, amb uns resultats molt per sobre de la mitjana de la UE.

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Estònia, França, Irlanda, Luxemburg i el Regne Unit són “innovadors forts”, amb resultats superiors a la mitjana de la UE.

Els resultats de Txèquia, Xipre, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Polònia i Portugal se situen per sota de la mitjana de la UE. Aquests països són «innovadors moderats».

Bulgària i Romania són “innovadors modestos”, amb uns resultats molt inferiors a la mitjana de la UE.

En l’edició d’aquest any, Estònia (que prèviament era innovador moderat) s’uneix a el grup d’innovadors forts. Luxemburg i el Regne Unit (tots dos prèviament líders en innovació) baixen fins al grup d’innovadors forts i Eslovènia (que abans era innovador fort) descendeix a el grup d’innovadors moderats.

Gràfic 3. Quadre europeu d’indicadors de la innovació 2019

Les columnes en color mostren els resultats dels Estats membres en 2018, utilitzant les dades més recents per vint indicadors, en comparació amb els de la UE el 2011. Les columnes en gris indiquen els resultats obtinguts per cada Estat membre el 2011, en comparació amb els de la UE en aquest mateix any. S’ha utilitzat el mateix mètode de mesurament per a tots els anys. Les línies discontínues indiquen els valors llindar entre els diferents grups de resultats en 2018, comparant els resultats obtinguts pels Estats membres en 2018 i els de la UE en aquest mateix any.

El cas d’Espanya

Espanya es classifica com a “innovador moderat”. Des de 2011 ha millorat lleugerament el seu resultat relatiu amb la UE, amb un empitjorament temporal fins al 2014.

Continuen les barreres i desajustos ja comentats en anys anteriors. Tot i la millora relativa seva posició, el lloc 19 dels 28 estats, és un retrocés respecte al lloc 17 dels anys 2013 i 2017.

Les diferències estructurals amb la UE es poden veure a la taula següent tal com es publica en l’informe. Molts indicadors se situen per sota o lleugerament per sobre de la mitjana de la UE. Hi ha algunes notables excepcions en les àrees d’inversions, tant inversió en R+D de les empreses privades, com en activitats innovadores no R+D, innovació en les Pimes, col·laboració públic-privada i patents, entre altres, que es mostren molt inferiors .

L’informe publica també algunes recomanacions per països.

Corresponen a Espanya:

L’acompliment de la innovació a Espanya i el creixement de la productivitat es veuen obstaculitzats per nivells baixos d’inversió, tant inversió en R + D de les empreses privades, com en activitats innovadores no R + D, innovació en les Pimes, col·laboració públic-privada i patents.

La despesa en recerca i desenvolupament en el sector empresarial a Espanya és només la meitat de la mitjana de la UE, especialment a les grans empreses, amb disparitats regionals significatives.

Aquesta divergència es veu reforçada pel baix i decreixent índex d’execució del pressupost públic per a investigació i desenvolupament.

Les limitacions en competències i formació contínua són una altra barrera important per al desenvolupament i ús de tecnologies avançades, en particular per part de les petites i mitjanes empreses.

L’ocupació en els sectors d’alta tecnologia i en els serveis intensius en coneixement està molt per sota de la mitjana de la UE en moltes regions espanyoles.

Millorar el rendiment de la innovació a Espanya requereix inversions significatives per fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses, ajudar-les a créixer i promoure la competitivitat i la seva adaptació, fins i tot a través de la digitalització i d’activitats de més valor afegit, amb l’objectiu d’ampliar la seva presència en els mercats internacionals.

També requereix un major enfocament en les associacions públic-privades, la cooperació entre el sector acadèmic i la transferència de tecnologia a empreses, particularment a favor de les petites i mitjanes, una governança reforçada de la política de recerca i innovació en tots els nivells governamentals i una alineació més estreta de la R + D amb projectes d’innovació regionals i nacionals.

Encara que està millorant, la taxa d’abandonament escolar prematur segueix sent molt alta a Espanya, amb importants disparitats regionals. Hi ha un marge per millorar els resultats educatius que varien molt en les diferents regions.

Tots dos factors afecten negativament el potencial a llarg termini per al creixement de la productivitat. Els esforços per reformar el sistema educatiu s’han estancat. Les empreses reporten dificultats per trobar les competències necessàries per a afrontar la innovació, especialment pel que fa als especialistes en tecnologies de la informació i la comunicació.

Espanya va aprovar mesures per millorar el sistema d’educació i formació professional dual, que podria tenir un paper clau en la millora de les habilitats i qualificacions necessàries per absorbir la innovació, però la inscripció en aquests sistemes segueix sent moderada.

La taxa d’educació terciària a Espanya està per sobre de la mitjana de la UE, però els graduats terciaris s’enfronten a dificultats per trobar llocs de treball adequats. El desenvolupament del capital humà en tots els nivells de l’educació i la formació, inclosa l’educació superior i la formació professional, i una major cooperació entre l’educació i les empreses amb vista a mitigar els desajusts existents en les capacitats, podria impulsar l’accés al mercat laboral dels joves graduats.

També podria proporcionar a les empreses les competències necessàries per millorar la seva capacitat d’innovació i aprofitar al màxim el potencial de creixement que ofereix la digitalització. El reciclatge dels treballadors en competències digitals també permetria a les empreses espanyoles seguir sent competitives en una economia cada vegada més digitalitzada. Totes aquestes accions contribuirien a la reducció de les disparitats regionals.

Inversió en RSE

Enfocar la política econòmica relacionada amb la inversió en fomentar la innovació, l’eficiència dels recursos i l’energia, millorar la infraestructura de transport ferroviari i estendre les interconnexions d’energia amb la resta de la UE, tenint en compte les disparitats regionals.

Barreres a la innovació a Espanya

Aquestes recomanacions tenen molts punts de coincidència amb l’anàlisi de detall dels indicadors i l’establiment de causes arrel que ja vam publicar en anys anteriors i que vam qualificar com a barreres a la innovació a Espanya.

A la propera entrada veurem els resultats per “regions” de la UE.


[1] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile