Resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS) 2017

Els resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS) 2017 es presenten amb un sistema de mesures i indicadors revisat. Per això, els resultats i rànquings no són directament comparables amb les edicions anteriors. No obstant això, les sèries temporals que fan servir el nou sistema de mesures permet mostrar els resultats al llarg del temps.

Els nous indicadors tenen en compte les inversions en capacitats, preparació digital, iniciativa empresarial i aliances públic-privades per a la innovació.

A més, per primera vegada, es mostren dades contextuals per analitzar i comparar les diferències estructurals entre països.

El nou sistema de mesurament EIS engloba quatre tipus principals d’indicadors (abans 3) i deu dimensions d’innovació (abans 8) inclosa una nova dimensió sobre l’entorn favorable a la innovació i s’ha dividit la d’efectes econòmics en dos, que mesuren el impacte de la innovació en l’ocupació i en les vendes.

En total mostra 27 indicadors diferents (abans 25). S’ha eliminat 3, modificat 5 i creat altres 5 nous. A més, les definicions de 6 indicadors s’han revisat.

Un altre canvi és que les comparacions entre països i en el temps es realitzen en base als resultats del 2010, el que proporciona una millor visió dels canvis al llarg del temps.

Líders en innovació

A nivell mundial, la UE és menys innovadora que Austràlia, Canadà, Japó, Corea del Sud i els Estats Units. Les diferències en l’índex d’innovació amb el Canadà i els Estats Units s’han reduït en comparació amb 2010, però les del Japó i Corea del Sud han augmentat.

Japó ha incrementat el seu índex més de tres vegades respecte a la UE, i Corea del Sud més de quatre.

La UE manté un avantatge en l’índex sobre la Xina, però aquest avantatge està disminuint ràpidament, ja que la Xina creix més de set vegades més ràpid que la UE. El lideratge de la UE sobre el Brasil, l’Índia, Rússia i Sud-àfrica és considerable.

Xina és el país que mostra el major creixement entre els competidors internacionals.

Suècia segueix sent el líder d’innovació de la UE, seguit de Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos, el Regne Unit i Alemanya. Els que actualment creixen més ràpid són Lituània, Malta, el Regne Unit, els Països Baixos i Àustria.

Les columnes de colors mostren l’índex d’innovació dels estats membres de la UE el 2016, utilitzant les dades més recents en els 27 indicadors en relació amb els de 2010. Els guions horitzontals mostren l’índex el 2015, utilitzant les mateixes dades i indicadors en relació amb la mitjana de la UE en 2010. Les columnes grisos mostren l’índex dels mateixos estats en 2010 en relació amb el de la UE el 2010. Durant tots els anys s’ha utilitzat la mateixa metodologia de mesurament. Les línies discontínues mostren els valors llindar que separen els 4 grups d’innovació en 2016: líders, forts, moderats o modestos innovadors.

“En l’índex renovat Espanya passa del lloc 20 al 17, però no mostra signes de creixement ni millora respecte als últims anys”

L’índex d’innovació ha crescut en 15 països de la UE respecte al 2010, però ha decrescut en 13.

Per a la UE, l’índex d’innovació va créixer entre 2010 i 2016 en 2.0 punts percentuals. Aquest creixement és la mitjana dels 15 estats membres que han millorat i els 13 que han empitjorat.

“A Espanya l’índex d’innovació ha decrescut un 1,8% des del 2010.”

L’eix vertical mostra l’índex d’innovació dels estats membres en 2016 relatiu a la mitjana de la UE el 2010. L’eix horitzontal mostra el creixement o decreixement entre 2010 i 2016 en relació amb la mitjana de la UE en 2010. Les línies de punts mostren els índexs respectius mitjans de la UE.

Lògicament la posició òptima és el quadrant superior dret i la pitjor en el quadrant inferior esquerre on es troba Espanya.

Anàlisi de les 10 dimensions d’innovació

És interessant analitzar les mesures de les 10 dimensions d’innovació per entendre els factors que més influeixen en el millor índex d’innovació.

Podem veure que les majors diferències entre els estats més innovadors, líders en innovació i els poc innovadors, es donen en quatre dimensions.

Es pot deduir que aquestes quatre són la més determinants per al creixement de l’índex d’innovació d’un país. són:

 • Finances i suport financer. Aquesta dimensió inclou les inversions en capital risc i el suport de les inversions en R + D del sector públic.
 • Aliances. Inclou les aliances i col·laboració entre pimes per a la innovació, la col·laboració pública-privada i en el cofinançament privat de les inversions públiques en R + D
 • Innovadors. Inclou Pimes amb productes o processos innovadors, Pimes amb innovacions en màrqueting i organització i Pimes amb innovacions pròpies. És a dir, una base sòlida de petites i mitjanes empreses innovadores i amb creixement.
 • Sistemes d’investigació atractius. Inclou co-publicacions científiques internacionals, 10% de les publicacions més citades i estudiants de doctorat estrangers.

Suïssa segueix sent el país més innovador d’Europa

Comparant els Estats membres de la UE amb altres països europeus i veïns, Suïssa segueix sent el país europeu més innovador. Islàndia, Israel i Noruega són innovadors forts amb índexs per sobre de la mitjana de la UE; Sèrbia i Turquia són innovadors moderats; Macedònia i Ucraïna són modestos innovadors.

Situació d’ Espanya

La posició relativa d’Espanya en relació amb la mitjana dels països de la UE segueix decreixent des de 2010. La seva distància respecte als líders europeus en innovació i pel que fa als fortament innovadors augmenta encara més.

Les dimensions on s’identifiquen les seves debilitats relatives són pràcticament les mateixes que s’han citat abans com més determinants el creixement de l’índex d’innovació d’un país. Són: Finances i suport financer, aliances i Innovadors referent a una base sòlida de petites i mitjanes empreses innovadores i amb creixement.

On més s’aproxima a la mitjana de la UE o està lleugerament per sobre és en les dimensions de: Recursos humans i entorn favorable a la innovació.

La taula següent s’explica per si mateixa:

Atès que la posició espanyola no millora, sinó que està en retrocés, es pot dir que l’esforç en els anys de la crisi no s’ha centrat en canviar el model econòmic sinó a penalitzar encara més els facilitadors i empitjorar l’ecosistema favorable a la innovació.

En una anàlisi de detall dels indicadors i l’establiment de causes arrel, trobem les mateixes barreres a la innovació a Espanya que ja vam descriure el 2014:

Veure l’entrada del 2014, Barreres a la innovació, el cas d’Espanya

 1. Manca la inversió i el capital risc. L’empresa privada no inverteix en innovació. La inversió pública està desenfocada de l’activitat productiva i en general, desconnectada de les empreses i els interessos econòmics reals.
 2. El model d’empresa imperant no és un model d’empresa competitiu sorgit d’iniciatives innovadores i amb visió de participació a la sorra global. Moltes de les empreses dominants han sorgit i funcionen per un model de proximitat al poder polític.
 3. Manca de formació continuada. A la Universitat s’ha produït un increment en el nombre de comunicacions i publicacions, però no es reflecteixen en patents ni l’explotació de llicències. La situació de l’ocupació reforça la tendència que les persones millor formades busquen feina a l’exterior.
 4. El model econòmic segueix sense canviar. Es busca el creixement amb el mateix paradigma que en el passat.
 5. Les estructures financeres, estan tancades a la innovació i a l’economia productiva en general. El capital risc per a iniciatives innovadores no només no millora, sinó que ha baixat.
 6. Les empreses mitjanes i petites pateixen particularment de manca de suport i el finançament. D’altra banda, la PIME segueixen sense estar suficientment connectades, obertes a l’exterior i amb models clars i diferenciats de negoci. No inverteixen en innovació, ni per separat ni formant aliances o col·laboracions.
 7. No es valora el capital intel·lectual, ni els sistemes de gestió o d’organització. Probablement a causa a causa del model d’empresa orientat al curt termini ia la competència per preus. El nombre de patents, de marques, sistemes o de ‘know-how’, en disseny industrial, etc. és considerablement inferior al nostre entorn
 8. Orientació a l’exterior i al client. Encara que milloren les exportacions, dos o tres sectors, falten col·laboracions o aliances internacionals en altres sectors de més valor afegit.
 9. Manca de connexió entre la ciència / tecnologia i l’empresa.

Descarrega el document sencer EIS 2017

Web European Innovation Scoreboard

Resultats de la Innovació per regions europeas

El quadre d’indicadors de la innovació regional (RIS) és una extensió del quadre europeu d’indicadors de la innovació, que avalua l’índex d’innovació de les regions europees en un nombre limitat d’indicadors. El RIS 2017 cobreix 220 regions en 22 països de la UE, Noruega, Sèrbia i Suïssa.

El RIS 2017 replica el mateix sistema de mesures i indicadors del sistema europeu d’indicadors innovació en la mesura del possible en termes de disponibilitat de dades. També ofereix una nova eina amb dades contextuals que poden utilitzar-se per analitzar i comparar les diferències estructurals entre regions.

Aquest nou sistema de mesures i indicadors confirma que les regions més innovadores d’Europa es troben en els països més innovadors. La regió més innovadora de la UE és Estocolm a Suècia, seguida de Hovedstaden (Copenhaguen) a Dinamarca i Sud-est al Regne Unit.

No obstant això, també hi ha alguns centres innovadors regionals en països innovadors moderats: Praha (Praga) a la República Txeca, Bratislavský kraj (Bratislava) a Eslovàquia i el País Basc a Espanya.

És important destacar, com es veu al mapa que una sola regió espanyola se situa entre les zones ‘fortament innovadores’.

Descarrega el document RIS 2017

Web Regional Innovation Scoreboard

Revisió de la metodologia

Pel EIS 2017, el marc de mesurament ha estat revisat significativament:

L’última edició, del (EIS) de 2016 va seguir en gran mesura la metodologia de les edicions anteriors, sota l’última revisió important de 2010.

En particular, per a la present edició de 2017, hi va haver una necessitat de: (1) alinear millor les dimensions de l’EIS amb les prioritats de les polítiques; (2) millorar contínuament la qualitat, puntualitat i solidesa analítica dels indicadors; (3) garantir que l’EIA capturi millor els fenòmens cada vegada més importants, fins i tot en camps com la digitalització i l’esperit empresarial, i que inclogui indicadors sobre àrees clau com ara recursos humans, habilitats i enllaços ciència-empresa; i (4) proporcionar una anàlisi contextual de les dades presentades, examinant els efectes de les diferències estructurals entre els estats membres, per tal de proporcionar una base de proves millorada per a la formulació de polítiques.

Veure el document original sobre metodologia

El primer canvi implica un re-agrupament de les dimensions d’innovació, (Figura 2). L’objectiu d’aquesta reagrupació és distingir millor entre les condicions marc i les inversions en innovació, les activitats d’innovació de les empreses i l’impacte d’aquestes activitats.

El segon canvi ha estat afegir una dimensió més per veure millor l’entorn en què operen les empreses. Les empreses innoven en resposta als canvis en el seu entorn, per, augmentar la gamma de productes o serveis o augmentar la seva quota de mercat. La falta de fons interns, o externs són per a la majoria de les empreses dels factors més importants que obstaculitzen les seves activitats d’innovació. A més, la manca de personal qualificat, els mercats dominats per empreses establertes i la demanda incerta de béns o serveis tenen una puntuació alta entre els factors que obstaculitzen la innovació. Un entorn que sigui favorable a la innovació actuarà com a catalitzador, ajudant a les empreses a innovar o innovar més.

Un tercer canvi implica dividir la dimensió que mesura els efectes econòmics en dues, una que mesura els impactes en l’ocupació i l’altra que mesura els impactes en les vendes.

Finalment, s’han introduït canvis en alguns indicadors alguns eliminats o revisats i altres nous. Taula 1

Les condicions del marc capturen els principals impulsors del rendiment de la innovació externs a l’empresa i abasten tres dimensions d’innovació: recursos humans, sistemes d’investigació atractius, així com un entorn favorable a la innovació. Les inversions capturen la inversió pública i privada en recerca i innovació i abasten dues dimensions: finances i suport a les inversions en empreses. Les activitats d’innovació capturen els esforços d’innovació a nivell de l’empresa, agrupats en tres dimensions d’innovació: innovadors, vincles i actius intel·lectuals. Els impactes cobreixen els efectes de les activitats d’innovació de les empreses en dues dimensions d’innovació: impactes en l’ocupació i efectes de vendes.

Desplaça cap amunt