Avaluació: mesures i indicadors Blog Innovació àgil Processos

Baròmetre de la innovació: Una nova eina d’autoavaluació.

Descarregar Questionari

Aquesta es una eina de avaluació i autoavaluació sobre la gestió de la innovació i la capacitat per innovar a les empreses i organitzacions. Centra l’atenció en les àrees que hem considerat importants per a l’èxit del procés i la creació de una cultura innovadora.

S`ha considerat la innovació com un procés. Es el procés de direcció que permetrà a l’empresa perviure i créixer cap al futur. La gestió de la innovació es la gestió d’aquest procés i la seva millora continua per mitjà de mesures.

Com tots els processos integrats de direcció, s‘ha de recolzar amb la visió i estratègia de l’empresa i amb la seva cultura i organització.

Es necessari també, que el procés d’innovació sigui obert al exterior, i que estigui dissenyat des de metodologies d’agilitat i orientació al client.

Hem representat el procés d’innovació com un flux continuat i obert a l’exterior.

 

El model presenta les 6 àrees primàries que es valoren. Finalment cada un d’elles les subdividim en 2, donant lloc als 12 eixos que es valoren en el qüestionari i que son els següents:

 1. Cultura innovadora
 2. Organització
 3. Visió innovadora
 4. Estratègia
 5. Orientació al client
 6. Obertura al exterior
 7. Gestionar projectes i programes
 8. Mesurar i millorar
 9. Generar idees. Conceptes. Prototips
 10. Filtrar i seleccionar. Revisions per fases
 11. Capacitat de realitzar i generar beneficis
 12. Capacitat de revisar i aprendre

L’avaluació o autoavaluació pretén determinar en quina situació una empresa o organització està, pel que fa a la seva capacitat d’innovació i a la gestió del procés.  

El diagnòstic es mostra en dos gràfics: un de 6 eixos que mostra els conceptes bàsics o primaris i un segon en 12 eixos que són la subdivisió dels anteriors i son el indicats abans.

El qüestionari està estructurat en 5 fulls d’entrada de dades, cada un d’ells amb 10 afirmacions que son les que s’han de puntuar. Els fulls tenen títols que faciliten la resposta a les preguntes però que no corresponen als resultats del qüestionari.

L’àmbit de la innovació abasta, no només el desenvolupament de nous productes o serveis, sinó també el desenvolupament de nous processosinterns, la gestió de les iniciatives de posicionament en el mercat, i la generació de nous conceptes i plataformes, basant-se a vegades, en nous paradigmes.

Una avaluació té més utilitat quan, no només mostre i done dades per comentar els resultats, sinó que a més, se’n extreuen una sèrie d’accions. És a dir, que es pot obtenir un llistat d’accions a realitzar per a la millora del procés i comparar-la amb una nova avaluació realitzada un temps després d’aplicar les millores.

Per això, si ens envia el qüestionari emplenat li formularem la llista d’accions i prioritats a realitzar per millorar el procés d’innovació i els resultats. Ho pot fer al correu que s’indica més avall. Rebrà la resposta en menys de 48 hores.

 

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile