Baròmetre de la innovació: Una nova eina d’autoavaluació.

Descarregar Questionari

Aquesta es una eina de avaluació i autoavaluació sobre la gestió de la innovació i la capacitat per innovar a les empreses i organitzacions. Centra l’atenció en les àrees que hem considerat importants per a l’èxit del procés i la creació de una cultura innovadora.

S`ha considerat la innovació com un procés. Es el procés de direcció que permetrà a l’empresa perviure i créixer cap al futur. La gestió de la innovació es la gestió d’aquest procés i la seva millora continua per mitjà de mesures.

Com tots els processos integrats de direcció, s‘ha de recolzar amb la visió i estratègia de l’empresa i amb la seva cultura i organització.

Es necessari també, que el procés d’innovació sigui obert al exterior, i que estigui dissenyat des de metodologies d’agilitat i orientació al client.

Hem representat el procés d’innovació com un flux continuat i obert a l’exterior.

 

El model presenta les 6 àrees primàries que es valoren. Finalment cada un d’elles les subdividim en 2, donant lloc als 12 eixos que es valoren en el qüestionari i que son els següents:

 1. Cultura innovadora
 2. Organització
 3. Visió innovadora
 4. Estratègia
 5. Orientació al client
 6. Obertura al exterior
 7. Gestionar projectes i programes
 8. Mesurar i millorar
 9. Generar idees. Conceptes. Prototips
 10. Filtrar i seleccionar. Revisions per fases
 11. Capacitat de realitzar i generar beneficis
 12. Capacitat de revisar i aprendre

L’avaluació o autoavaluació pretén determinar en quina situació una empresa o organització està, pel que fa a la seva capacitat d’innovació i a la gestió del procés.  

El diagnòstic es mostra en dos gràfics: un de 6 eixos que mostra els conceptes bàsics o primaris i un segon en 12 eixos que són la subdivisió dels anteriors i son el indicats abans.

El qüestionari està estructurat en 5 fulls d’entrada de dades, cada un d’ells amb 10 afirmacions que son les que s’han de puntuar. Els fulls tenen títols que faciliten la resposta a les preguntes però que no corresponen als resultats del qüestionari.

L’àmbit de la innovació abasta, no només el desenvolupament de nous productes o serveis, sinó també el desenvolupament de nous processosinterns, la gestió de les iniciatives de posicionament en el mercat, i la generació de nous conceptes i plataformes, basant-se a vegades, en nous paradigmes.

Una avaluació té més utilitat quan, no només mostre i done dades per comentar els resultats, sinó que a més, se’n extreuen una sèrie d’accions. És a dir, que es pot obtenir un llistat d’accions a realitzar per a la millora del procés i comparar-la amb una nova avaluació realitzada un temps després d’aplicar les millores.

Per això, si ens envia el qüestionari emplenat li formularem la llista d’accions i prioritats a realitzar per millorar el procés d’innovació i els resultats. Ho pot fer al correu que s’indica més avall. Rebrà la resposta en menys de 48 hores.

 

Desplaça cap amunt