Innovació àgil

Innovar

Innovar és portar les bones idees a la realitat, amb èxit i de manera continuada. Vol dir convertir coneixements i idees en productes o serveis, processos nous o millorats per obtenir avantatges competitius.

Tota innovació pot significar un salt radical, cosa que el mercat no ha vist mai, o pot ser de tipus incremental, és a dir, que ha pres un concepte existent i el millora, convertint-lo en alguna cosa nova.

En tots dos casos, la innovació és el resultat del procés de gestió d’un flux continu de projectes i programes que canalitza els recursos necessaris per dur-los a bon fi.

És un procés de direcció. Un procés obert que es pot dissenyar, implementar i millorar en totes les empreses i organitzacions. Si es gestiona bé, afavoreix la creació de “cultura innovadora“.

La gestió del procés d’innovació ajuda a les empreses i les persones a compartir coneixements i fer aportacions per prendre decisions sobre riscos, beneficis i valor estratègic associat.

El procés d’innovació inclou reptes que s’han d’abordar de manera eficaç i particularitzat en cada empresa o organització. Alguns d’aquests reptes són:

 • Dificultat per seleccionar les idees correctes i reconèixer les oportunitats.
 • Dificultat per poder captar i entendre la veu del client, les necessitats explícites i implícites.
 • Dificultat per invertir aquestes idees en els mercats correctes amb els recursos adequats.
 • Comprendre el mercat i la seva globalitat. Els factors que l’influencien, i trobar el segment adequat.
 • Establir correctament el cost i valor potencial dels projectes, inputs i outputs, correctament per garantir els recursos financers.
 • Identificar i entendre el correcte model mental o paradigma adequat.
 • Trobar i treballar amb les persones adequades per aprofitar les contribucions de tots, equips, clients etc.
 • Imprimir agilitat, transparència, mesures, indicadors i una bona col·laboració funcional al procés.
 • Crear prototips per generar observacions i provar les idees a través de la realitat més propera.
 • Gestionar el flux de caixa necessari per a cada projecte i el flux total de projectes i programes.
 • Optimitzar el mètode per mesurar la gestió de la innovació i del seu procés.
 • Capacitat de decisió per aturar un projecte o redissenyar-lo, quan algun canvi ho fa necessari.

Per què innovació àgil?

La innovació àgil es basa en la fusió activa d’aquests dos conceptes:

Innovació + Agilitat = Innovació àgil

Agilitat és introduir el concepte de valor i flux en tots els processos, alliberant recursos i integrant especialment al procés d’innovació.

Veure: L’empresa àgil

Les empreses han de respondre ràpidament als canvis de tota mena i desenvolupar nous productes, serveis o models de negoci. A més, cal innovar els processos interns per ser més competitiu, o posicionar-se de manera correcta en el segment adequat.

Moltes vegades les tecnologies i els mètodes per fer això estan disponibles, però el 85 a 90 per cent de projectes nous fallen a causa de estructures rígides. Cal disposar de mètodes àgils d’innovació, integrar el disseny amb el desenvolupament, els assajos amb la utilització i la introducció. Per tant, fer que els processos d’innovació siguin més ràpids.

Innovació àgil resulta d’aplicar la metodologia “Lean” en accelerar el procés d’innovació i tots els relacionats.

El terme “Lean” suggereix alguna cosa exempt de greix, lleuger, i per tant alliberat de pes innecessari. El terme “Àgil” és similar, però a més té certa connotació de moviment, de velocitat o capacitat per adquirir velocitat, és a dir, lleuger i amb una bona capacitat d’acceleració.

Des que Toyota va implantar el seu ‘TPS’ (Toyota Production System) allà per 1975, amb els seus resultats i el seu èxit, el terme “Lean” es va expandir ràpidament per tot el món. Avui s’aplica no només a la producció o en àmbits industrials sinó en els processos d’empreses i organitzacions de tota mena. També ho apliquem a la innovació.

D’aquesta manera, l’empresa àgil és aquella que ha gestionat les seves prioritats, primer guanyant velocitat en tots els seus processos i segon aplicant nous recursos a la innovació.

Caldria fer una distinció entre empreses que ja tenen una història i per tant una cultura desenvolupada en el temps i les empreses molt joves o de nova creació com les ‘Startup “. Una” Lean startup “busca” crear “un nou model de negoci, en lloc de “executar” un model existent.

Lean + startup = velocitat.

Velocitat, en aquest cas, és l’activitat simultània de processos encadenats; Cicles de desenvolupament i cicles d’aprenentatge; Construir, mesurar i aprendre; Iterar els cicles; Perseverar o pivotar; crear un model de negoci a partir del mínim vàlid (MVP); utilitzar el Model “Canvas” com a facilitador.

En resum: El procés d’innovació el convertim en àgil mitjançant metodologies “Lean”.

És difícil innovar àgilment?

En el nostre entorn, els resultats mostren que hi ha poques empreses innovadores i per a moltes, gestionar la innovació és encara un repte pendent. El% d’èxits obtinguts amb nous productes o serveis, activitats, empreses o projectes, segueix sent molt baix. I no obstant això, el que diferencia les empreses que generen beneficis de forma continuada, és la seva capacitat per a la innovació i la seva agilitat.

Si busquem uns trets que defineixin una empresa àgil, podrien ser els següents:

 • Lleugeresa. Ve de l’absència de “càrregues”. En el sentit d’una estructura o organització lleu, no complicada, ni autoritària, ni burocràtica. En tot cas ha realitzat una aplicació de les tècniques “Lean” als seus processos, incloent especialment el de la innovació.
 • Velocitat. No vol dir que tot hagi de fer-se més de pressa. Significa un alt percentatge de tasques i temps que aporten valor sobre els temps totals de procés. S’han implantat mesures de velocitat i s’han reduït els cicles.
 • Rapidesa. Indica que també s’han eliminat temps d’espera i duplicacions. Que s’actua amb respostes adequades en tot moment. Decisions i respostes fruit no de la pressa, sinó de l’entrenament i la seguretat, que responen a una creació d’hàbits estructurada.
 • Elasticitat. També es pot associar a flexibilitat. La flexibilitat d’adaptar-se a posicions molt diferents d’acord amb les necessitats canviants i l’elasticitat de saber tornar a la posició requerida en cada cas.
 • Dinamicitat. L’aspecte dinàmic és contrari a l’estàtic o immòbil. L’empresa o organització dinàmica és la que es mou en contínua evolució per millorar i adaptar-se a les necessitats canviants. Conté també els conceptes de previsió i anticipació, sense les quals seria molt reactiva als esdeveniments, mentre que la dinamicitat s’expressa amb la voluntat d’influir en els esdeveniments, en provocar i anticipar els canvis

En resum: ser àgil és bastant més que ser “flexible” i més que tenir “reactivitat” o “capacitat de resposta”.

Podem imaginar l’empresa àgil pel que fa a la innovació i al canvi, com aquella que evoluciona constantment amb seguretat al seu entorn competitiu i que ho demostra:

 • Sent la primera a detectar i entendre els canvis i tendències del seu entorn.
 • Comprendre i avançar-se a les necessitats del seu segment o clients.
 • Disposar d’una capacitat permanent de reconfiguració ràpida davant dels canvis i necessitats de nous paradigmes
 • Amb habilitat no només detectar-los, sinó amb capacitat de avançar-se als paradigmes existents.
 • Demostrant capacitat creativa per a nous models de negoci

Per tendir a aquest tipus de comportament, les estructures i processos de l’empresa, usen de la “agilitat”, per contraposició a la “rigidesa” que els caracteritza en molts casos.

Canvi cultural i d’organització. L’agilitat: un projecte.

Per desenvolupar una implementació correcta de l’agilitat, hem de tenir en compte que no existeix una metodologia àgil estàndard o d’aplicació universal. Millor tenir clars els conceptes i aplicar-los en cada cas segons les particularitats de cada empresa o organització; la seva cultura, ubicació, entorn, maduresa organitzativa, equips de treball etc.

L’agilitat en molts casos suposa un canvi cultural en l’empresa o organització. Com en tots els casos de canvis culturals hem de tenir especial cura amb les persones i amb les percepcions amb què el tema sigui rebut. Qualsevol canvi, provoca tensions i possiblement resistències. Per superar-ho, es comunicaran les prioritats clares, els rols i les responsabilitats. I també informar contínuament els resultats.

És interessant iniciar projectes pilot i utilitzar els resultats per aprendre i facilitar la comprensió. L’experiència dels que han treballat en aquests projectes sol actuar com a facilitador de la metodologia àgil d’innovació.

Són els propis equips de treball els que millor estan situades per distingir els canvis necessaris i aportar solucions per a l’acceleració de processos.

Cal que els membres de la direcció o actuïn com a facilitadors o motivadors.

La formació és clau i és molt important que sigui part de l’activitat de cada projecte, assegurant que es relaciona directament i s’aplica en l’entorn del treball.

Un model de gestió àgil de la innovació.

Veure: Un model de gestió de la innovació

El model que presentem es basa en l’experiència i la pràctica recollida a les empreses. Un sol procés de direcció facilita la presa de decisions en el temps adequat. La gestió de la innovació s’harmonitza amb aquest procés i serveix per assegurar la permanència i desenvolupament a llarg termini.

L’experiència amb aquest model ha servit, al mateix temps, per desenvolupar una eina d’avaluació de la gestió de la innovació i la capacitat d’innovar en les empreses i organitzacions.

Elements clau del procés:

Elements d’organització:

 1. La direcció i la presa de decisions
 2. Organització per projectes / programes de projectes
 3. Revisions per fases. Etapes i portes
 4. Desenvolupament estructurat de cada projecte i activitat
 5. Les tècniques i eines adequades

Elements o processos de suport:

 1. Gestió estratègica de Productes
 2. Gestió de la Tecnologia
 3. La intel·ligència de l’empresa
 4. Gestió del flux d’innovació

Identificadors d’una ‘bona’ gestió àgil de la innovació:

Veure: Com identificar una bona gestió de la innovació

1.- Com es prenen les decisions. Qui dirigeix ​​la innovació

Hi ha un procés de presa de decisions àgil, clar, i conegut per tots. La presa de decisions es fa a nivell directiu en definir l’estratègia d’innovació i amb la responsabilitat última en la selecció dels projectes, equips de projecte i revisions per fases.

A les empreses petites o molt petites pot ser una sola persona dels directius o el mateix director general. A les grans un equip o comitè format per diversos directius, el líder o responsable del procés d’innovació i els dels seus subprocessos.

A partir d’aquí els elements els dividim entre els que afecten cada projecte en concret i els que afecten el conjunt de projectes de tota l’empresa o organització.

Que afecten cada projecte en concret, incloent els processos de selecció d’idees:

2.- Equips multifuncionals de projecte. Equip central i estès.

És essencial que cada projecte estigui assignat a un equip. I que cada equip tingui un responsable. L’equip de projecte és multifuncional, és a dir, reuneix persones de diferents àrees i funcions de l’empresa, de diferents nivells i especialitats. L’equip base desenvolupa el pla del projecte i la seva execució, i és responsable dels seus objectius, els seus terminis i el seu pressupost.

3.- Hi ha revisions per fases. Un mètode comú per a tots.

Les diferents fases de cada projecte es poden solapar o desenvolupar-se de forma concurrent, (Scrum), però en qualsevol cas estarà establert un sistema de ‘fases i portes’, que pot aturar el projecte, decidir la seva reconversió, iteració, tornar a una fase anterior o continuar de la manera planificada i amb variants. Aquest procés de revisions per fases és comú a tots els projectes i conegut, i és prou flexible perquè puguin cabre projectes o programes de molt diferent naturalesa.

4.- Mètodes homologats de planificació, execució i control de projectes.

Existeixen mètodes de planificació, desenvolupament, execució, control i revisió de projectes ben estructurats, comuns a tots i revisats contínuament per assegurar la seva agilitat. Hi ha mesures i indicadors que identifiquen els resultats d’aquests mètodes. Això és clau per no inventar ‘el marc de planificació, execució o control, etc. en cada projecte.

5.- Tècniques i eines adequades. Tant de disseny com de desenvolupament

Disposar sempre de les tècniques i eines de disseny i desenvolupament adequades. Són múltiples les que s’utilitzen i es poden definir adequades en funció de cada projecte o programa. L’estratègia de disseny pot ser utilitzada: bé de forma conservadora i / o altament innovadora, per a, en cada cas particular, crear o mantenir un avantatge competitiu. Aquesta doble gestió de conceptes i de disseny és també un element clau per a la futura exploració de noves formes i per a la construcció d’una metodologia iterativa.

Que afecten a tots els projectes i programes i al flux d’innovació:

6.- Gestió del flux d’innovació com un flux continu

El flux d’innovació està format pel conjunt de projectes i programes i orientat d’acord amb l’estratègia d’innovació. La responsabilitat de la gestió del flux d’innovació està normalment en el mateix responsable de tot el procés. El seu funcionament adequat és clau perquè l’empresa disposi contínuament de noves oportunitats de llançaments i implantacions. Per la seva optimització són necessàries mesures i indicadors, i dins el flux continuat, la iteració d’activitats i el desenvolupament concurrent.

7.- Gestió estratègica de la cartera de productes / serveis.

La gestió de la cartera és l’estratègia de productes / serveis adequada, i és un suport clau de tot el procés d’innovació. Té en compte en general, el cicle de vida de productes, la visió dels segments o línies, la seva evolució en el mercat, estratègia de plataformes, estratègia d’expansió o concentració, i els nous desenvolupaments. Normalment es basa en l’elaboració d’un mapa tecnològic i un mapa de productes / serveis interrelacionats. El seu abast hauria de ser global, independentment de l’àmbit o àrea d’actuació de l’empresa, encara que aquest sigui local.

8.- La intel·ligència de l’empresa (Veure: Innovació i “empresa intel·ligent” (1)    i (2)

La intel·ligència de l’empresa és la manera estructurada amb que l’empresa aprèn de l’exterior. Inclou la intel·ligència econòmica, estratègica i de gestió de la tecnologia, o com sol dir-se, vigilància tecnològica. Es basa en l’aprenentatge continuat i s’estructura en diferents processos com:

 1. Intel·ligència econòmica. Es relaciona amb la informació de l’economia, la geopolítica i les normatives jurídiques.
 2. Intel·ligència estratègica:
  1. La intel·ligència social, determina la convergència i la coherència de les activitats amb els assumptes socials i els valors de l’entorn.
  2. La intel·ligència de mercat analitza les relacions de poder o influència en tota la cadena de subministrament, entre proveïdors, competidors, clients, usuaris finals, nous entrants etc. L’empresa pot confeccionar un mapa d’oportunitats, guanyar temps i evitar reinventar la roda. Podrà construir el seu “màrqueting mix” a mida i posicionar-se de acord amb la proposta de valor més adequada.
  3. La intel·ligència tecnològica, o vigilància tecnològica, pretén seguir l’evolució dels coneixements i les tecnologies, especialment aquelles que poden relacionar-se amb la seva activitat actual o futura.

Cap intel·ligència pot ser abordada per separat de les altres. La intel·ligència de mercat s’alimenta d’informacions que venen no només de la intel·ligència social, sinó també de coneixements que són fruit de la intel·ligència tecnològica i que provenen de tècnics que han estudiat i desenvolupat tecnologies i productes utilitzats per competidors.

Els beneficis de tot això:

Els beneficis d’aquest enfocament poden mesurar-se i en general són espectaculars:

 1. Reducció de fins al 50% en el “temps al mercat”. (Temps des d’inici del projecte de desenvolupament fins a les primeres vendes significatives)
 2. Increment en els ingressos de venda. Una reducció del temps en el mercat repercuteix en un impuls d’addició de nous productes o serveis que incrementen les vendes, però sobretot permet prendre decisions sobre el temps de vida de productes i la seva incidència en els marges. En general s’incrementen els marges.
 3. Augment de les possibilitats de reduir el cicle de vida de productes, el que permet ser més ràpids i els primers a llançar nous desenvolupaments.
 4. L’optimització de recursos invertits en tot el procés d’innovació, per a la presa de decisions a temps, concentració cap als projectes amb millors perspectives i eliminació de projectes amb final dubtós per canvis en l’entorn o altres causes.
 5. Menys errors en llançament. Precisament pel millor filtrat en tot el procés els llançaments tenen un major impacte a curt termini en les vendes i un major% d’ells es consolida en les vendes.
 6. Major oportunitat d’obtenir i retenir el talent i major possibilitat d’establir xarxes externes que són positives en els nous desenvolupaments.

En resum: Els termes “Lean” i “àgil” s’apliquen no només en la producció o en àmbits industrials sinó en els processos d’empreses i organitzacions de tot tipus, especialment en la innovació.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.