Gestió de projectes i programes d’innovació

Portar l'excel·lència al flux de projectes i programes de projectes. Símptomes de que alguna cosa cal fer ... Lamentablement, molts projectes s'acaben amb retard, sobrepassen els costos i fallen en complir amb els objectius proposats. Es dedica molt d'esforç al seguiment i coordinació entre els diferents responsables i malgrat això, no s'aconsegueix una complementació efectiva. Els costos es disparen.

Un model de gestió de la innovació

Ponència presentada a les Sessions de Treball de la III Jornada de l'ACCID i APC. Universitat de Girona. 30 maig 2014. En la direcció d'empreses i organitzacions són les idees les que realment importen i no pas els models. Els models són simplificacions de la realitat que serveixen per resumir la complexitat i transmetre coneixements o experiències que després han de ser adaptats a una altra realitat. Veurem un model basat en la pràctica empresarial...

Innovació i “empresa intel·ligent” (1)

La aparició d’innovació està lligada a la acció de dos motors: # Respondre a necessitats detectades en el mercat. Se sol denominar manera "Pull". # L'altre motor és el que imposa l'aplicació de noves tecnologies al mercat. Se sol denominar manera "Push". El concepte d'innovació oberta (Open Innovation), va venir a ser una nova estratègia d'innovació sota la qual...

12 Temes per emprenedors:

Des de totes les institucions hi ha presa per animar a la gent a crear noves empreses. Ni l'entorn, ni la cultura, ni l'administració, li van a facilitar el procés. Especialment pel que fa a finançament. Pel que fa a les persones, crida l' atenció l'escassa formació en temes bàsics d'empresa i la solitud amb què s'han d'afrontar decisions que després poden resultar clau. Potser per això, és cert que es detecta un gran interès en saber quins són els coneixements…

Baròmetre de la innovació: Una nova eina d’autoavaluació.

Aquesta es una eina de avaluació i autoavaluació sobre la gestió de la innovació i la capacitat per innovar a les empreses i organitzacions. Centra l'atenció en les àrees que hem considerat importants per a l’èxit del procés i la creació de una cultura innovadora. S`ha considerat la innovació com un procés i l'hem representat com un flux continuat i obert a l'exterior.

Crear una empresa. Innovació i agilitat des del principi

Crear una nova empresa és un procés apassionant en què, des del principi, no haurien de faltar la innovació i l'agilitat. Una nova empresa és, en realitat, portar a la pràctica una bona idea en el terreny econòmic, perquè generi beneficis i perduri en el temps. I millor que sigui una idea innovadora posada en pràctica amb agilitat. Les bones idees escassegen, i en les empreses i organitzacions que ja porten temps funcionant i amb estructures grans...

Per què fallen tant les bones iniciatives?

Liderar el canvi amb agilitat i èxit. El lideratge és una combinació de presa de decisions adequades i un comportament apropiat. Embarcar-se en un programa de canvi sense aquestes premisses resultarà en un fracàs. Tots hem vist fallar massa iniciatives i projectes que semblaven excel·lents, però que fracassen repetidament en la seva posada en pràctica. Bones idees, inicialment molt interessants i prometedores, es queden en intents, s'encallen o no acaben produint els resultats esperats, amb el consegüent malbaratament de recursos…

El talent, els equips multifuncionals i la innovació

El talent, els equips multifuncionals i la innovació van ser temes de la V jornada del Institut Internacional de Postgrau de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). El talent: Motor de creixement. Diferents visions sobre el talent, individual i col·lectiu, des dels seus també diferents àmbits i sectors professionals en què actuen. Una jornada que va mostrar una vegada més el potencial dels equips multifuncionals.

La direcció integral harmònica

Per què? Què passa?   Sens dubte, cada un és competent en el seu terreny. No obstant els resultats en conjunt no són bons. Hi ha errors en tots els terrenys, tenim crisis freqüents, retards, problemes de qualitat, de subministrament, de vendes, les previsions no serveixen, el mercat fluctua i hi ha insatisfacció en els clients. El marge és cada vegada més baix i els rendiments no són adequats. Al final, potser se'n ressenti la tresoreria i comencem a necessitar de més…

Innovació àgil. Un procés para renovar l’empresa

El repte és innovar àgilment. Sigui per brindar un flux continuat de nous productes o serveis al nostre segment de mercat, o per una renovació interna de processos, o per renovar ràpidament el nostre posicionament en el mercat global. Es tracta d'aconseguir el factor diferencial a l'empresa per aconseguir un augment del rendiment i alhora dotar-se d'un procés àgil per a això.